Uitnodiging Ledenvergadering

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hindeloopen. Klik hier om de agenda te bekijken.

Oproep – deelname “Himmeldei”

Op zaterdag 14 april organiseert Plaatselijk Belang Hylpen (PBH) in samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslân de zogenaamde “Himmeldei” voor Hindeloopen. Door op deze dag mee te doen met dit initiatief stelt de Gemeente onder andere containers, vuilniszakken en handschoenen beschikbaar. PBH draagt zorg voor de andere benodigde schoonmaakmaterialen. Het doel van deze dag is om Hindeloopen in het voorjaar weer een stukje schoner te maken. Onder andere worden de bruggen schoongemaakt en zal restvuil van straat en uit perkjes worden gehaald. Enkele leden van PBH hebben tijdens de ledenvergaderingen dit ook aangekaart. We zouden het op prijs stellen als we met een flinke groep Hylpers aan de slag kunnen om dit klusje te klaren. We zouden graag willen starten om 9:00 uur en in het begin van de middag verwachten we klaar te zijn, we verzamelen op het Vondelingenplein. Laten we er een succes van maken.

Bestuur PBH

Reparatie bankje Stönkhöne

In de algemene ledenvergadering van PBH in 2017 werd tijdens de rondvraag aangegeven dat het op prijs zou worden gesteld als het bankje bij de Stönkhöne gerepareerd zou kunnen worden. Voordat we goed en wel op pad konden kregen we de melding dat de klus geklaard was. Geweldig! En onze dank gaat uit naar de fam. Griek.

Aankondiging ALV Plaatselijk Belang

De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hylpen vindt plaats op vrijdag 9 maart om 20:00 uur in gemeenschapscentrum De Foeke. Alle leden maar ook gasten worden hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. We willen u erop wijzen dat het mogelijk is om als lid agendapunten aan te dragen of vragen vooraf bij ons kenbaar te maken. Vorige vergaderingen hebben we ervaren dat tijdens de rondvraag de nodige vragen worden gesteld die ook tot onze teleurstelling soms niet direct van een antwoord kunnen worden voorzien. Als u de vragen vooraf stelt kunnen we met meer zekerheid een antwoord geven. De volgende zaken worden in ieder geval geagendeerd: ontwikkelingen parkeerbeleid, windmolenpark IJsselmeer en bijbehorend omgevingsfonds EN de jaarlijkse schouw met de Gemeente SWF. Uw inbreng kunt u toesturen per email via pbhsecretariaat@gmail.com of kan door de brievenbus bij Stadsweide 4.

In de volgende editie van Uus Likje Wraald zal de uitnodiging en de agenda volgen van de ALV.

Vraagtekens bij fontein

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zijn er door meerdere partijen ideeën naar voren gebracht die bij kunnen dragen aan het verspreiden en promoten van de Friese cultuur. Een van de voorstellen was het 11 Fountains project, in ieder van de elf Friese steden een fontein. Deze fonteinen gemaakt door internationale kunstenaars. Dit project is een icoon project geworden en dat betekent dat alles op alles wordt gezet om dit te realiseren. Als kunstenaar voor Hindeloopen is Shen Yuan aangewezen. Een Chinese kunstenaar, die al jaren in Parijs woont.

Veel Hindeloopers hebben grote vraagtekens bij een fontein in Hindeloopen. Er is een fonteincommissie in het leven geroepen om dit project te begeleiden en er zorg voor te dragen dat het een project wordt dat qua aard en schaal bij de plaats en haar inwoners past.

De invloed die de fonteincommissie, in de eerste instantie,  uit kan  oefenen is het bepalen van de plaats. Als hoofdlocatie is het grasveldje aan de Nieuweweg als meest geschikte plaats voorgesteld. Tijdens het bezoek van de kunstenaar aan Hindeloopen op 21 en 22 september jl. heeft Shen Yuan kennis gemaakt met onze cultuur d.m.v. bezoek Hindelooper schilderwerk atelier, musea en stoffenwinkel etc. Ze was zeer geïnteresseerd en gecharmeerd van Hindeloopen. Natuurlijk hopen wij dat ze hier inspiratie uit heeft kunnen halen voor “ons kunstwerk”.   

Ze heeft een presentatie van haar werk gehouden in ”De Foeke”, deze verliep i.v.m. de communicatie in het Chinees en Frans nogal rommelig. Wel liet ze na afloop duidelijk weten dat ze een kunstwerk wil maken waarbij ze op de goedkeuring van de Hindelooper bevolking kan rekenen.

Het wachten is nu op de presentatie van een voorontwerp van haar kunstwerk. Dit kan dan door de Hindeloopers beoordeeld worden.

Dat zal waarschijnlijk november of december zijn.

Meer informatie:
2018.nl/11fountains
2018.nl/11fountains-hindeloopen

Fijne Feestdagen!

Plaatselijk belang zorgt ieder jaar voor verlichting op de brug bij sluisje. Wij wensen alle inwoners van Hindeloopen en iedereen die Hindeloopen een warm hart toedraagt fijne feestdagen!