Overzicht aandachtspunten wijkschouw november 2018 Hindeloopen

Op 20 november 2018 is door Plaatselijk Belang en afgevaardigden van de gemeente de jaarlijkse schouw behandeld. In de onderstaande tabel zijn de actiepunten weergegeven.

Algemene punten

Nr Inhoud aandachtspunt Reactie/antwoord Wanneer
1 Schoonmaken straatlantaarns (heel Hindeloopen), bankjes Stadsweide/Weidestraat. Gemeente neemt de bankjes mee in de planning.
2 Openbare vuilcontainers, weggehaald in de winter? Waarom? Deze vuilcontainers zijn bedoeld voor de toeristen bij de haven en andere aanlegplaatsen in Hindeloopen en niet voor de vaste bewoners. Dus ze worden alleen tijdens het vaarseizoen geplaatst. Van april tot november
3 Dichtgroeien van sloten Easterfeart, de Greft en Westerfeart (Wetterskip) Tineke zoekt op wie eigenaar is van deze sloten.
4 Onkruid in goten zorgt voor verstoppingen en slechter hemelwater afvoer (Kreilerstraat, Hanzestraat en in het algemeen) Gemeente vindt dit nog acceptabel.
5 Parkeren langs Meenscharsweg (tegenover speeltuin). Mag dat? Weg is smaller waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan tussen fietsers/voetgangers en auto’s. Dit mag wel. Het heeft voor- en nadelen. Het voordeel van onoverzichtelijkheid is dat mensen voorzichter worden. Plaatselijk belang gaat overleggen met de bewoners.
6 Het plaatsen van plantenbakken en planten aan de (openbare)weg (bijv. Tuinen) mag dat?

 

Tineke heeft foto’s gemaakt en zoekt het uit.

 

 

Overige aandachtspunten

Nr Inhoud aandachtspunt Reactie/antwoord Wanneer
1 Bovenkant fluitschip havenkade kapot (wat mist er?)

 

Sander zoekt het verder uit.
2 Slechte waterafvoer bij hevige regen ’t Oost 20 (loopt naar beneden en niet in de put) Dit wordt door Plaatselijk belang gemeld via MOR.
3 Onkruid brug bij de Foeke (Nieuwstad kant) Gemeente geeft aan dat dit niet acceptabel is. Tineke vraagt na wat eraan gedaan wordt.
4 Walbeschoeiing thv pannakooi voetbalveld. Andere kant van de brug wel walbeschoeiing.

 

Plaatselijk Belang belt met het Wetterskip.
5 Bestrating Kalverstraat 3 (tegenover).

 

 

Plaatselijk Belang maakt een melding (MOR).
6 Onkruid Wiltjes Klinten (achter bed en breakfast). Gemeente erkent dat er pleksgewijs te veel onkruid groeit. Bij de schouw blijkt het vooral aan één kant te staan. Tineke meldt dit.
7 Straatkolken Nieuweweg 3 naar Molenweg vaak verstopt Tineke vraagt na of dit handmatig kan worden gedaan.
8 Bestrating achterzijde Molenstraat Tineke zoekt uit wie eigenaar is van dit achterompad.
9 Bestrating ingang Grote kerk met na witte hekje Het gaat om het pad rondom de kerk, dichtbij de ingang. Plaatselijk belang maakt foto’s en meldt dit (MOR).
10 6 parkeerplaatsen moeten 5 worden (te kleine vakken), nog niet uitgevoerd (achter Spinhuisstraat 9). Tineke zoekt uit wanneer dit wordt uitgevoerd.

 

Nr Inhoud aandachtspunt Reactie/antwoord Wanneer
11 Onkruid tussenstraatje Spinhuisstraat Opgelost.
12 Struiken parkeerterrein achter Spinhuisstraat slecht onderhouden Geen verdere actie
13 Onkruid bij parkeerplaatsen naast oude scheepshelling Gemeente vindt dit nog niet storrend.
14 Straatnaambord Stadsweide op voorzijde gevel ipv zijgevel (verwarring over Stadsweide/Weidestraat). Tineke geeft door om een straatnaambord te plaatsen op de gevel van Stadsweide 18.
15 Onkruid schelpenpad tussen voetbalveld en rondwegbrug (langs de sloot Indyk) Tineke vraagt om de schelpenpaden te voorzien van een nieuwe laag.
16 Gat groeistenen langs Westerdijk (aan de kant van de dijk) net na bord Hindeloopen. Dit wordt door Plaatselijk belang gemeld (MOR).
17 Verzakte bestrating oprit Kreilerstraat 11. Hierdoor blijft water staan en loopt niet in de put. Dit wordt door Plaatselijk belang gemeld (MOR).
18 Bosjes Kreilerstraat onderhoud Wordt na de winter aandacht aan besteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Ledenvergadering

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hindeloopen. Klik hier om de agenda te bekijken.

Oproep – deelname “Himmeldei”

Op zaterdag 14 april organiseert Plaatselijk Belang Hylpen (PBH) in samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslân de zogenaamde “Himmeldei” voor Hindeloopen. Door op deze dag mee te doen met dit initiatief stelt de Gemeente onder andere containers, vuilniszakken en handschoenen beschikbaar. PBH draagt zorg voor de andere benodigde schoonmaakmaterialen. Het doel van deze dag is om Hindeloopen in het voorjaar weer een stukje schoner te maken. Onder andere worden de bruggen schoongemaakt en zal restvuil van straat en uit perkjes worden gehaald. Enkele leden van PBH hebben tijdens de ledenvergaderingen dit ook aangekaart. We zouden het op prijs stellen als we met een flinke groep Hylpers aan de slag kunnen om dit klusje te klaren. We zouden graag willen starten om 9:00 uur en in het begin van de middag verwachten we klaar te zijn, we verzamelen op het Vondelingenplein. Laten we er een succes van maken.

Bestuur PBH

Reparatie bankje Stoenckherne

In de algemene ledenvergadering van PBH in 2017 werd tijdens de rondvraag aangegeven dat het op prijs zou worden gesteld als het bankje bij de Stoenckherne gerepareerd zou kunnen worden. Voordat we goed en wel op pad konden kregen we de melding dat de klus geklaard was. Geweldig! En onze dank gaat uit naar de fam. Griek.

Vraagtekens bij fontein

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zijn er door meerdere partijen ideeën naar voren gebracht die bij kunnen dragen aan het verspreiden en promoten van de Friese cultuur. Een van de voorstellen was het 11 Fountains project, in ieder van de elf Friese steden een fontein. Deze fonteinen gemaakt door internationale kunstenaars. Dit project is een icoon project geworden en dat betekent dat alles op alles wordt gezet om dit te realiseren. Als kunstenaar voor Hindeloopen is Shen Yuan aangewezen. Een Chinese kunstenaar, die al jaren in Parijs woont.

Veel Hindeloopers hebben grote vraagtekens bij een fontein in Hindeloopen. Er is een fonteincommissie in het leven geroepen om dit project te begeleiden en er zorg voor te dragen dat het een project wordt dat qua aard en schaal bij de plaats en haar inwoners past.

De invloed die de fonteincommissie, in de eerste instantie,  uit kan  oefenen is het bepalen van de plaats. Als hoofdlocatie is het grasveldje aan de Nieuweweg als meest geschikte plaats voorgesteld. Tijdens het bezoek van de kunstenaar aan Hindeloopen op 21 en 22 september jl. heeft Shen Yuan kennis gemaakt met onze cultuur d.m.v. bezoek Hindelooper schilderwerk atelier, musea en stoffenwinkel etc. Ze was zeer geïnteresseerd en gecharmeerd van Hindeloopen. Natuurlijk hopen wij dat ze hier inspiratie uit heeft kunnen halen voor “ons kunstwerk”.   

Ze heeft een presentatie van haar werk gehouden in ”De Foeke”, deze verliep i.v.m. de communicatie in het Chinees en Frans nogal rommelig. Wel liet ze na afloop duidelijk weten dat ze een kunstwerk wil maken waarbij ze op de goedkeuring van de Hindelooper bevolking kan rekenen.

Het wachten is nu op de presentatie van een voorontwerp van haar kunstwerk. Dit kan dan door de Hindeloopers beoordeeld worden.

Dat zal waarschijnlijk november of december zijn.

Meer informatie:
2018.nl/11fountains
2018.nl/11fountains-hindeloopen

Fijne Feestdagen!

Plaatselijk belang zorgt ieder jaar voor verlichting op de brug bij sluisje. Wij wensen alle inwoners van Hindeloopen en iedereen die Hindeloopen een warm hart toedraagt fijne feestdagen!